داوران

1- دکتر مجید معارف (استاد دانشگاه تهران).

2- دکتر محمد حسین بیات (استاد دانشگاه علامه طباطبایی).

3- دکتر رمضان شعبانی ( استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین).

4- دکتر محمد عبد الرحیمی ( استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین).

5- دکتر توحید عبدی (دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین).

6- دانشجوی دکتری امید نوبخت ( مدرس دانشگاه).

7- دکتر حمید باقری ( استادیار دانشگاه تهران).

8- دانشجوی دکتری مسعود شریعتی (مربی دانشگاه علوم انتظامی امین).

9- دکتر اکبر وروایی ( استاد دانشگاه علوم انتظامی امین).

10- دکتر فریبا شایگان( استاد دانشگاه علوم انتظامی امین).

11- دکتر یوسف ترابی ( دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین).

12- دکتر علی محبی (دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین).

13-دکتر عبدالهادی فقهی زاده ( استاد دانشگاه تهران).

14- دکتر علی محمد رضایی( دانشیار  دانشگاه سمنان).

15-  دکتر  مجید مختاریان پور( استادیار دانشگاه تهران).

16- دکتر سروش امیری ( استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین).

17-دانشجوی دکتری محمد سمیعیانی ( مدرس دانشگاه).

18- دکتر رضا بیراوند( استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی).

19- دکتر عبدالمجید تالبتاش( دانشیار دانشگاه آزاد).

20- دکتر مجتبی امیری( استادیار دانشگاه تهران).

21- دکتر حیدر سهرابی( استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین).

22- دکتر امیر نادری ( استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی).

23- دکتر محمد جعفری( استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین).

24- دکتر سید عظیم قوام( استادیار  دانشگاه علوم انتظامی امین).

25- دکتر حسن‌ رضا رفیعی( استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین).

26- دکتر عباسعلی رستگار (دانشیار دانشگاه سمنان).

27-  دکتر داود دعاگویان(دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین).

28- دکتر رضا دوستدار( استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی).

29- دکتر جواد منظمی تبار( استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین).

30- دکتر محمد رضا  شرفی جم( دانشیار دانشگاه تهران).

31- دکتر احمد بخشایش اردستانی( استاد دانشگاه آزاد اسلامی).

32- دکتر سید حسن خلیلی حسین آبادی( مربی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی).