راهنمای تهیة مقاله

راهنمای تهیة مقاله

1- مقاله باید حاصل دستاورد علمی و پژوهشی نگارنده و برخوردار از مختصات بایستة روش‌شناختی، محتوایی و سامان‌یافته برای ارائه موضوع مورد تحقیق بوده و برای چاپ به نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2- پذیرش اولیة مقاله‌ها منوط به رعایت شیوه‌نامة تدوین و ارسال مقاله‌های علمی و سپری شدن مراحل داوری، کسب امتیازات لازم، اخذ تأییدیة همکاران علمی نشریه و در پایان جمع‌بندی هیئت تحریریه است.

3- مقالة ارسالی باید دارای ساختار مقاله‌های علمی شامل: عنوان، چکیده (200 تا 250 کلمه)، واژه‌های کلیدی (سه تا شش کلمه)، مقدمه، متن، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد، با رعایت شرایط زیر:

• عنوان: مقاله باید برخوردار از عنوان دقیق علمی متناسب با محتوا، رسا، مختصر، مفید و گویای محتوای نوشتار باشد.

• نام نویسنده/ نویسندگان : نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان باید در زیر عنوان مقاله، و درجة ‌علمی و نشانی پست الکترونیکی آنان در پاورقی صفحة ‌اول ذکر شود. «نویسندة مسئول» مشخص گردد.

• چکیده: چکیده یا خلاصة ‌نوشتار، باید به نحوی فشرده و حداکثر در ده سطر(200 تا 250 کلمه) شرحی مختصر و رسا از ضرورت پرداختن به موضوع، هدف، ماهیت و چگونگی انجام پژوهش به‌همراه مهم‌ترین نکته‌های محوری متن و دستاوردها و نتایج تحقیق باشد. چکیدة ‌مقاله باید در چهار بخش «زمینه و هدف»، «روش تحقیق»، «یافته‌ها» و «نتیجه‌گیری» تنظیم شود و همراه با ترجمة لاتین ارائه گردد.

• واژه‌های کلیدی: در انتهای چکیده، کلمات کلیدی متن مقاله، به تعداد سه ‌تا ‌شش واژه بیان گردد.

• مقدمه: مقدمة مقاله محل طرح و بیان مبانی علمی و نظری موضوع مقاله، اهمیت و ابعاد موضوع مسئله مورد پژوهش و منظور پژوهش‌گر از طرح و انتشار آن است. بدین‌منظور لازم است زمینه‌های قبلی پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله مورد تأکید قرار گرفته باشد و در پایان مقدمه، روش تحقیق و ساختار مقاله بیان گردد.

• متن اصلی: متن مقاله باید  بیان‌گر چگونگی روش و روند کار باشد. شیوة پاسخ‌گویی به سؤالات و آزمون فرضیة پژوهش، جامعة آماری، نحوة نمونه‌گیری، روش‌های گرد‌آوری داده‌ها و شیوة تجزیه و تحلیل اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که در این بخش از پژوهش، یافته‌های آماری و غیر‌آماری که در راستای آزمون فرضیه، گرد‌آوری ‌شده مورد تجزیه و تحلیل، شرح و توضیح قرار گیرد.

• نتیجه‌گیری: در پایان عملیات پردازش محتوای تحقیق، باید نتایج حاصله از تحقیق و آزمون فرضیه، به گونه‌ای منطقی و مفید که حاوی بحث و نتیجه‌گیری باشد ارائه گردد. بدین‌منظور می‌توان همراه با جدول، نمودار، شکل، عکس و یا پیشنهاد کاربردی مقاله باشد.

• فهرست منابع ‌: تمام منابع مورد استفاده در متن، باید در پایان مقاله، به ترتیب حروف الفبا و تفکیک منابع فارسی و لاتین و با استفاده از روش APA آورده شوند.

الگوی ارجاع به منابع در متن مقاله‌ها

ارجاع به منابع در متن به روش زیر است:

الف- الگوی ارجاع به منابع فارسی بدین‌ترتیب است: (نویسنده، سال انتشار: صفحه) و در صورت داشتن جلدهای متعدد: (نویسنده، سال انتشار: جلد/ صفحه)؛ به طور مثال (مجلسی،1401 ق: 89/ 19).

 ب- برای ارجاع به منابع لاتین در متن، مشخصات نویسنده و سال انتشار و صفحه، به صورت فارسی نوشته و در پاورقی به شکل لاتین ذکر شوند. در پایان مقاله، مشخصات منابع لاتین و همة نویسندگان، به زبان لاتین آورده ‌می‌شوند.

 ج- ارجاع به منابع ترجمه:

1- در مورد منابع ترجمه، نام مترجم بین نام نویسنده و سال انتشار نوشته می‌شود.

2- در صورتی که منبعی را معرفی کرده ایم و بخواهیم بلافاصله برای ارجاع منبع بعدی در متن به همان منبع اشاره کنیم از عبارت «همان منبع‌» استفاده می‌شود.

3- اگر منبعی فاقد نویسنده باشد نام تهیه‌کننده (سازمان و یا نهاد) به جای نویسنده نوشته می‌شود. در منابع ترجمه نیز در صورت مشخص نبودنِ نام مترجم‌، نام تهیه‌کنندة ترجمه نوشته می‌شود.

توجه

• فصلنامه هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش و یا رد مقاله‌های علمی و پژوهشی نخواهد داشت. همچنین همة مسئولیت‌های ناشی از عدم صحت علمی و یا دیدگاه‌های نظری و ارجاعات مندرج در مقاله‌ بر عهدة نویسنده یا نویسندگان آن خواهد بود. با وجود این، نشریه در ویرایش مندرجات مقاله‌های علمی و پژوهشی آزاد است.

• نقل مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ آزاد است.

• همة حقوق قانونی فصلنامه محفوظ است.

• مقالات ارسال شده، عودت داده نمی‌شوند.