سخنی با داوران

داوران محترم نشریه

با سلام و  احترام؛

خواهشمند است با توجه به اطلاع رسانی که به پست الکترونیک شما ارسال شده است، وارد صفحه شخصی خود در سامانه نشریات شوید و مقالات ارسالی را ارزیابی فرموده و نتیجه ارزیابی را از طریق همین سامانه با مدنظر داشتن موارد زیر و برابر فرم تنظیمی در سامانه ارسال فرمایید:

1- همسو بودن موضوع، محتوا و نتایج تحقیق با اهداف فصلنامه؛

2- تبیین رویکردها و راهبردهای مرتبط با سازمان عقیدتی سیاسی ناجا؛

3- ایجاد بستر و زمینه های تبیین، تولید و نشر اندیشه های مرتبط با رویکرد فرماندهی و مدیریت پلیس؛

4- داشتن رویکرد پژوهشی و کاربردی؛

5- توجه به ساختار شکلی  محتوایی نشریه.