اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا دوستدار

علوم سیاسی رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا

info.basiratpolice.ir

سردبیر

دکتر مجید معارف

علوم قرآن و حدیث استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران

maarefuf.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

محمد سمیعیانی

علوم ارتباطات مدیر اطلاع رسانی دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا

m_samieianyyahoo.com

ویراستار ارشد

دکتر محمد عبدالرحیمی

الهیات- عرفان اسلامی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

m.abdolrahimi32gmail.com

ویراستار انگلیسی

علی محمدی درآبادی

آموزش زبان انگلیسی مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

mohammadi.ali741gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالهادی فقهی زاده

علوم قرآن و حدیث استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران

faghhizadut.ac.ir

دکتر محمد حسین بیات

ادبیات (دارای اجتهاد در فقه و اصول) استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

dr_bayat60yahoo.com

دکتر مجید معارف

علوم قرآن و حدیث استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران

maarefuf.ac.ir

دکتر فریبا شایگان

جامعه شناسی استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

shayegan_fayahoo.com

دکتر توحید عبدی

فلسفه دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

amiriabootorabyahoo.com

دکتر اکبر وروایی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

dr.akbarvarvaeiyahoo.com

دکتر محمد رضا شرفی جم

تعلیم و تربیت دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

msharafiut.ac.ir

دکتر احمد بخشایش اردستانی

علوم سیاسی استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

ahm.bakhshayeshiardestaniiauctb.ac.ir

دکتر رضا دوستدار

علوم سیاسی استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

rezadoustdargmail.com

دکتر اکبر رهنما

علوم تربیتی دانشیار دانشگاه شاهد

ak.rahnamagmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمد ابراهیم ساور سفلی

مشاور عالی ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ناجا

basiratpolic.ir

بهزاد کاظمی

مشاور فرهنگی و رسانه ای ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ناجا

info.basiratpolice.ir

محمد سمیعیانی

دانشجوی دکتری تخصصی علوم ارتباطات مدرس دانشگاه

m_samieianyyahoo.com