دوره و شماره: دوره 14، شماره 41، تابستان 1396 
2. الگوی پلیس بصیر در عرصة سیاسی

صفحه 21-40

علی‎اصغر نصیری؛ علی‎اصغر نصیری؛ علی‎اصغر نصیری؛ عبدالله نوری‎گلجائی؛ عبدالله نوری‎گلجائی؛ عبدالله نوری‎گلجائی


6. عفو و صفح در کتاب و سنّت

صفحه 101-120

محمدعلی لسانی فشارکی؛ زهرا حاج شیخ علی زهرایی