دوره و شماره: دوره 13، شماره 36، بهار 1395 
2. نقش «مسجد» و «امام جماعت» در توسعۀ اهداف فرهنگی اسلام

صفحه 1-25

عبدالهادی فقهی زاده؛ حسین جدی؛ مصطفی نیرومند چوکامی


7. بصیرت و کارکردهای آن از منظر قرآن کریم

صفحه 69-102

جواد حسین زاده؛ جواد حسین زاده؛ سیاوش پوریوسف