دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1383 
1. مفهوم استراتژی

صفحه 7-14

دکترسیذ محمذ اعرابی


4. اصول سازمانهای استراتژی محور

صفحه 43-50

نوشته: دیوید گارنسون ترجمه: اصغر شفیعی نیک


10. ویژگی های جامعه اطلاعاتی

صفحه 119-132

محمد سلطانی فر؛ دکتر محمد سلطانی فر