دوره و شماره: دوره 17، شماره 52، بهار 1399 

مقاله ترویجی

5. تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت نهاد خانواده

صفحه 123-150

حنانه درشتی؛ مهدی شیر محمدی؛ علیرضا ادیبی