دوره و شماره: دوره 16، شماره 51، زمستان 1398 

مقاله ترویجی

2. تاثیر باور به معاد در سبک زندگی با محوریت سوره غافر

صفحه 33-47

معصومه آعبداله؛ مجید معارف


مقاله پژوهشی

6. بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به ارزش های فرهنگی انقلاب اسلامی ایران

صفحه 137-152

فرهان پرنون؛ نازنین ملکیان؛ نوروز هاشم زهی