بررسی آسیب های نظام خانواده در غرب « بارویکرد مطالبه از غرب و بصیرت افزایی»

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران dr.zo.akhavan@gmail.com

2 کارشناس ارشد علوم قرآنی gholami.masomeh.66@gmail.com

چکیده

زمینه و هدف: خانواده از مهم­ترین نهادهای اجتماعی است. یکی از پراهمیت­ترین کارکرد این نهاد، پرورش فرزندان و انتقال فرهنگ و ارزش­ها به نسل بعدی است. در بین افراد خانواده، نقش زنان، هم به لحاظ موقعیت فیزیولوژی، هم به لحاظ موقعیت فرهنگی و اجتماعی، چه در جایگاه همسری و چه در جایگاه مادری، از اهمیت خاصی برخوردار است. با این وجود در غرب، همزمان با مدرنیته و پس از آن بر مبنای آموزه­های فمینیستی و با نام دفاع از حقوق زن، کارکردهای خانواده، موقعیت و جایگاه همسری و مادری دستخوش تغییرات وسیعی شده است. آن چه بر نگرانی­ها می­افزاید آن است که تاکنون موضوع خانواده به دغدغه اصلی هیچ یک از نهادهای پژوهشی، کارشناسی، سیاستگذاری و برنامه­ریزی کشورهای غربی به طور مشخص تبدیل نشده است، لذا پژوهش حاضر درصدد است نگاه جامعه غربی را به زن مورد بررسی قرار داده تا به واکاوی علت­ها و آسیب­های این پدیده بپردازد.
روش تحقیق:  این مقاله با استفاده از کتب و منابع معتبر علمی به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است.
یافته ها و نتیجه گیری: پس از بررسی اجمالی آسیب­های نظام خانواده در غرب، این حقیقت آشکار می­شود  که خانواده یکی از مهم­ترین نهادهای اجتماعی است، که حفظ آن ضروری است؛ زیـرا جامعه­ای که خانوادة سالم نداشته باشد دچار از هم گسیختگی می­شود. شاهد عینـی ایـن مسئله در جوامع غربی دیده می­شود که به تبع فروپاشی نهاد خانواده، جامعه بـا مشـکل مواجه شده است.

کلیدواژه‌ها