مطالعه اثربخشی طرح جهادی تبلیغ و آسیب شناسی آن (پیمایش کارکنان یگان ویژه ناجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا esmail.hasanvand@gmail.com

10.22034/init.2022.96730

چکیده

سازمان عقیدتی- سیاسی ناجا جهت رشد و اعتلای امور دینی و فرهنگی در ناجا، اقدام به برگزاری طرح هایی در پلیس های تخصصی نموده است. طرح جهادی تبلیغ یکی از این طرح هاست که با هدف برقراری ارتباط صمیمی و دوستانه بین ساعس ناجا و کارکنان پلیس یگان ویژه ناجا در اسفندماه سال 1399 انجام شد. آسیب شناسی این طرح، مجریان را در اجرا و اصلاح برنامه ها و طرح های مشابه یاری می دهد. از این رو در این مقاله درصدد آسیب شناسی اثربخشی طرح جهادی تبلیغ و مشاوره روحانیون در مراحل تدوین و اجرا است. در این تحقیق از روش ترکیبی ( کمی و کیفی) بهره برده شده  است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل برنامه ریزان طرح جهادی تبلیغ سازمان ساعس و برخی از کارکنان یگان ویژه با حجم نمونه  20  نفر بوده است. حجم نمونه آماری  در بخش کمی شامل 400 نفر از کارکنان یگان ویژه ناجا می باشد. شیوه نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی، طبقه ای- تصادفی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین آسیب های این طرح شامل اهداف پراکنده، عدم ترسیم چشم انداز دقیق، فقدان مدیریت واحد، پایین بودن سطح دانش روحانیون، فقدان مکان مناسب برای شخص روحانی هنگام ارائه مشاوره می باشد. همچنین اثرگذاری طرح در حوزه مسائل دینی- اعتقادی و خانوادگی بیش از حد متوسط و اثر گذاری این طرح در حوزه مسائل مالی، سیاسی و شغلی کمتر از حد متوسط بوده است.

کلیدواژه‌ها