اهداف و محتوای تربیت دینی از دیدگاه امام موسی صدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی- دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات -تهران-ایران fatemeh4318100@gmail.com

2 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت گروه علوم تربیتی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران،ایران Sadeghrezaee61@gmail.com

3 دانشیار فلسفه تعلیم وتربیت گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران eimanim@modares.ac.ir

10.22034/init.2021.96619

چکیده

 زمینه و هدف : امام موسی صدر با نگرش اسلامی وسیع و جامع، به همۀ مذاهب اسلامی توجه داشت. دعوت به اسلام بر مبنای حکمت و موعظۀ حسنه، از امور راهبردی ایشان بود. امام صدر دین را اصل می دانست و مذهب را برداشت‌ها و روش های مسلمانان تلقی می‌کرد. هدف این پژوهش بررسی اهداف و محتوای تربیتی دینی از دیدگاه امام موسی صدر می باشد.
 روش : روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیلی-استنباطی است. جامعه تحلیل کلیه روایاتی است که از امام موسی صدر از طریق سایت موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر و همچنین کتاب های ادیان در خدمت انسان و نای و نی و حدیث سحرگاهان، تالیف امام موسی صدر و کتاب گام به گام با امام تالیف ضاهر جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به طور مستمر همزمان با جمع آوری اطلاعات از طریق دسته بندی، کد گذاری و نهایتا تفسیر انجام شد.
 یا فته ها و نتیجه گیری : یافته های حاصل حاکی از آن است که اهداف تربیت دینی از دیدگاه امام موسی صدر شامل شش بعد جسمی، شناختی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی و معنوی می باشد علاوه بر آن محتوای تربیت دینی از دیدگاه امام موسی صدر شامل هفت بعد ایمان، عمل صالح، فطرت الهی، عقلانیت، حقیقت گرایی، واقع گرایـی و رعایت اعتدال می باشد. با توجه به یافته های استخراج شده در این مقاله، امید است که بدین وسیله بتوان گام مهمی در حوزه علوم تربیتی برداشت.

کلیدواژه‌ها