کارکرد دین در بهداشت روانی انسان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه تطبیقی دانشگاه قم، arshiaasghar59@gmail.com

2 استادیار دانشگاه ملایرTorkashvand110@yahoo.com

10.22034/init.2021.96321

چکیده

 زمینه و هدف : دین به عنوان موهبتی الهی  همواره در بطن جوامع بشری حضوری مؤثر و تعیین کننده داشته است. در این پژوهش به بررسی برخی ازمهمترین کارکردهای دین در بهداشت روانی انسان پرداخته شده که شامل معنابخشی به زندگی، نگاه مثبت به مرگ، نجات از مرداب تنهایی، تقویت صبر و پایداری و اثر بخشی دعا می شود.سوال اینجاست آیا بین انسان و دین رابطة خاصی وجود دارد؟ نقش کمال طلبی انسان و ارتباطش با کارکرد های دین چگونه است؟
روش شناسی: در این پژوهش با بررسی برخی از کارکرد های دین به روش توصیفی تحلیلی از منابع کتابخانه ای و کتابخانه نرم افزاری استفاده شده است.
  یافته ها: با تحلیل و ریشه‌یابی مشکلات و بحرانهای روانی مانند پوچی و بی معنایی در زندگی، وحشت از مرگ، فرار از تنهایی، ناشکیبایی، سرگشتگی و ناامیدی دریافتیم که انسان دارای گرایشهای نامحدود و متعالی غیر از تمایلات غریزی و جسمی است که گرایش محوری در این گرایشها کمال طلبی انسان است که وجه تمایزانسان با حیوان است و اما رسیدن به این گرایش فطری نامحدود در دنیای محدود مادی غیر ممکن است و انسان را به یک تناقض و بن بست فکری و اعتقادی می رساند،
 نتایج :  متناظر با یافته های تحقیق می توان گفت که کمال طلبی انسان نقش محوری در کارکرد های دین دارد این کمال خواهی انسان در چهارچوب جهان مادی است که  زمینه ساز و علت واقعی مشکلات روحی و روانی انسان می شود چرا که منبع کمال فراتر از جهان مادی است و لذا تاکنون فقط دین الهی توانسته انسان را از این بن‌بست اعتقادی رها نماید و پاسخ گوی این نیاز اصیل و حقیقی انسان ها باشد.

کلیدواژه‌ها