تبیین وبررسی نگرش هاوآسیب های تربیت اخلاقی ودینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه علوم انتظامی امین )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی ،فلسفه تعلیم وتربیت،دانشگاه فرهنگیان امام جعفرصادق (ع)،بهبهان.ایران moslem.shojae@yahoo.com

10.22034/init.2021.96175

چکیده

زمینه وهدف :تربیت دینی واخلاقی درکشورماهمواره با چالش های بسیاری روبرو بوده است ازآنجاکه دین و دینداری، گاهی به لحاظ عدم رویکرد و توجه عمیق به آن، دچار آسیب و آفت شده است ویک ضرورت است جهت کشف وتحلیل آن آسیب ها. این پژوهش با هدف بررسی نگرش های تربیت دینی اخلاقی ودینی دردانشجویان دانشگاه امین وارائه راهکارهای مناسب از دیدگاه صاحبنظران انجام شده است.
روش:پژوهش حاضر از نوع کیفی و روش گردآوری داده‌ها میدانی، از نوع کتابخانه‌ای و مصاحبه بود..جامعه آماری شامل:اعضای هیأت علمی ،مدیران ودانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین تهران است.نمونه آماری ازطریق روش نمونه گیری برمبنای گلوله برفی انجام گردید.جهت دستیابی به اهداف تحقیق مصاحبه باز پاسخ با نمونه آماری گرفته است مصاحبه ها به صورت نیمه ساختار یافته تدوین شد و روایی محتوایی آن مورد تأیید چند صاحبنظر قرار گفت.
 یافته‌ها:یافته های پژوهش نشان می دهدکه درحیطه فردی، عقلگرایی محض، سطحی نگری،عدم رعایت اخلاق،تندخویی،ضیق صدر، کمالگرایی افراطی، ظاهرسازی، خرافه و بدعت و سهل انگاری، آسیب رسانِ به تربیت دینی میباشند. وراهبردهای این تحقیق هدف داربودن، حق باوری، رفع وارتقا ،تغافل و ایمان و عمل صالح نیز، راهکارهای ارائه شده در جهت آسیب زدایی از تربیت دینی می باشند .
نتایج: متناظر با یافته های تحقیق می توان گفت ، چهار استراتژی فرهنگ‌سازی، آموزش همه‌جانبه اخلاق دینی، تقویت مذهبی، گسترش ایدئولوژیدرگسترش ونقش مهم تربیت دینی واخلاقی حایزاهمیت می باشد.

کلیدواژه‌ها