سنجش اثر بخشی دوره سراسری تربیت و تعالی خانوادگی کارکنان ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف آگاهی از اثر بخشی دوره سراسری تربیت و تعالی خانوادگی کارکنان ناجا انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی از نظر روش ، توصیفی و از نظر نوع مطالعه پیمایشی مقطعی است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه فرماندهان و روسا، کارکنان شرکت کننده در دوره و همکاران ایشان در سراسر کشور بوده که حجم نمونه مورد نظر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 2811 نفر محاسبه گردید. به منظور گردآوری داده ها از سه پرسشنامه محقق ساخته 17 سئوالی پس از تعیین ضرایب روایی و پایایی ویژه فرماندهان و روسا، همکاران و کارکنان شرکت کننده استفاده گردید. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونزمونآ t تک نمونه ای و زوجی ، تحلیل واریانس[1] و آزمون فریدمن برای رتبه بندی مولفه های تحقیق توسط نرم افزار  Spss بهره برداری شده است.
یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن بود در بررسی تحقق اهداف  نه گانه تحقیق (استمرار و پایبندی، حسن خلق خانوادگی، حسن خلق سازمانی، ارتقاء برخورد حکیمانه،تقویت نگاه مسئولانه، فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی در بین کارکنان،رضایتمندی از اساتید، رضایتمندی از محتوا و تاثیر مکان برگزاری بر افزایش معنویت کارکنان) از منظر سه گروه فرماندهان و روسا،همکاران و کارکنان شرکت کننده، دوره سراسری تربیت و تعالی با اطمینان 95 درصد از اثر بخشی بالایی برخوردار بوده است.  

کارکنان، تعالی، تربیت، سراسری، خانوادگی، مشهد مقدس