بررسی و تبیین چالش‌های تربیت اخلاقی و دینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه علوم انتظامی امین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران، تهران، ایران .afhoseimi@ut.at.ir.

10.22034/init.2020.94203

چکیده

زمینه و هدف : این پژوهش با هدف شناخت آسیب‌های تربیت دینی به‌منظور شناخت چالش‌های تربیت اخلاقی و دینی دانشجویان دانشگاه امین و ارائة راهکارهای مناسب از دیدگاه صاحب‌نظران انجام شده است.
روش: پژوهش از نوع کیفی و روش گردآوری داده‌ها میدانی، از نوع کتابخانه‌ای و مصاحبه بود. در مرحلة نخست، آسیب‌های تربیت دینی در سه محور فرهنگی، آموزشی و مذهبی-ایدئولوژیکی از متون اسلامی استخراج و با روش تحلیل محتوای اسنادی تحلیل شد. سپس با استفاده از مصاحبه، راهکارهای برون‌رفت از مسائل تربیت اخلاقی دینی از دیدگاه متخصصان موردبررسی قرار گرفت. جامعة آماری، صاحب‌نظران حوزة تربیت دینی در دانشگاه امین بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند با (n=15) از آنان مصاحبه به‌عمل آمد. مصاحبه‌ها به‌صورت نیمه‌ساختاریافته تدوین شد و روایی آن موردتأیید چند صاحب‌نظر قرار گفت.
یافتهها و نتیجهگیری: بررسی و تحلیل دشواری‌های تربیت دینی دانشجویان، درگرو شناخت‌ منشأ‌ آسیب‌هایی‌ است که - در‌تربیت دینی‌ رخ‌ داده است. این شناخت می‌تواند  تا در‌ جهت رفع آن‌ها برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری کمک‌ کند و از برخورد سطحی با آن‌ها پرهیز شود. نتایج حاکی است که برخوردهای تعصبی و قشری، کج‌فهمی‌ها، بدفهمی‌های دینی از سوی افراد و همچنین ناکارآمدی نظام‌های تربیت اخلاقی دینی، مهم‌ترین آسیب‌ها هستند. بر این اساس، ترویج رویکرد خردورزی، دوری جستن از تعصبات و تمایلات فردی و جمعی، می‌تواند زمینة برون‌رفت از آسیب‌ها را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها