بررسی مفهوم «نفوذ» در اندیشة سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا rezadoustdar@gmail.com

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب

10.22034/init.2019.91920

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر درصدد است معنا، چیستی، چرایی و انواع نفوذ را در اندیشة‏ رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته)  مورد پرسش و پژوهش قرار دهد و ابعاد مختلف موضوع را از منظر ایشان واکاوی نماید. این پژوهش به این پرسش، پاسخ می‌دهد که: نفوذ در اندیشة مقام معظم رهبری چه مفهومی دارد؟
روش تحقیق: روش تحقیق حاضر، کیفی و از نوع تحلیل مضمون (تحلیل تماتیک) به شیوة مضامین شبکه­ای است. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمامی سخنرانی‌هایی است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۹۷ در مورد نفوذ ایراد نمودند. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‏ای با ابزار فیش‏برداری و مراجعه به منابع دست‌اول، یعنی سخنرانی‏های مقام معظم رهبری، مستند به سایت ایشان است. یافته‌ها، به شیوة تحلیل مضمون بیانات ایشان در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۷ موردتحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: به‌طورکلی نفوذ شامل انواع مختلف نفوذ فرهنگی، نفوذ سیاسی، نفوذ امنیتی و نفوذ اقتصادی است و نفوذ دشمن به‌صورت همه‌جانبه است. در رابطه با شیوه‌های نفوذ دشمن، مهم‌ترین شیوه، رخنه در کشور است که این رخنه در دستگاه‌های دولتی و خصوصی، به‌صورت شخصی یا جمعی و در انواع مختلف نفوذ، وجود دارد. هدف نفوذ دشمن را می‌توان در کلی در مفهوم نابودی خلاصه کرد. همچنین انگیزه اصلی نفوذ دشمن را می‌توان سلطه و ادامة تجربه تاریخی استکبار و استثمار بیگانگان دانست. راهکارهای مقابله با نفوذ دشمن، از دیدگاه مقام معظم رهبری، افزایش آگاهی‌، هوشیاری و شناخت نقشة نفوذ دشمن در ابعاد فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها