تبیین مبانی قرآنی اصل «عزت» با تأکید بر اندیشة سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

چکیده

 زمینه و هدف: یکی از اصول بسیار مهم در سیاست خارجی، اصل «عزت» است. این اصل در نظام جمهوری اسلامی ایران موردتوجه فراوان قرار گرفته و رهبر انقلاب اسلامی در کنار دو اصل حکمت و مصلحت به این اصل اشاره نموده و حتی این اصل را مهم‌تر از دو اصل دیگر دانسته است. از طرفی، برخی مسئولان سیاست خارجی بدون توجه به این اصل، با کشورهای مختلف به مذاکره نشسته‌اند و معتقدند باید در برابر کشورهای قدرتمند نرمش و تسامح را مدنظر قرار داد. ازاین‌رو، آیت‌الله خامنه‌ای به دولتمردان جمهوری اسلامی نرمش قهرمانانه را پیشنهاد کردند. بر این اساس، در این مقاله به تبیین و تحلیل اصل عزت در اندیشة سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای پرداخته شده و راهکارهای ایشان به مسئولان سیاست خارجی ارائه شده و میزان تطابق اصل عزت از منظر ایشان با مبانی قرآنی بررسی شده است.
 روش تحقیق: این مقاله به روش توصیفی‌تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم و بیانات مقام معظم رهبری انجام گرفته است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در این پژوهش پس از تحلیل اصل عزت به بازشناسی این اصل در قرآن پرداخته‌ شده است؛ بدین‌ معنا که مقولات و نتایج حاصل از بیانات آیت‌الله خامنه‌ای با مقولات و نتایج مفهوم موردنظر در قرآن کریم مقایسه شده و شباهت‌ها و تفاوت‌ها و میزان تناظر آن‌ها سنجیده شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، مقوله‌های «مفهوم عزت در سیاست خارجی»، «عزت واقعی متعلق به خداوند و جبهة توحیدی»، «راه به‌دست آوردن عزت در سیاست خارجی»، «عزت و نرمش قهرمانانه» و «تقابل عزت و ذلت» افزون بر اینکه در تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری بیان شده، در آیات قرآن کریم نیز موردتوجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها