آثار تربیتی محبت الهی با تکیه بر آموزه‌های آیات و روایات

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تعالی معنوی، با عشق متقابل خدا و مخلوقات میسر می‌شود. از یک‌سو خداوند نسبت به خویش عشق دارد. و از سوی دیگر، کل هستی معشوق ذات حق هستند و همة مخلوقات، عاشقانه به‌سوی او درحرکت هستند. این محبت، در مسیر رسیدن انسان به قرب و کمال، گوهری گران‌بها در جهت سعادت و رستگاری است و وحدتی است بین عبد و معبود.
روش تحقیق: این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و برای گردآوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نسبت و رابطة میان خالق و مخلوق، در ابعادی چون علم موجودات به خدا، تسبیح و محبت متقابل خالق و مخلوق و رضایت متقابل خالق و مخلوق نمود می‌یابد.
مهم‌ترین پیامدهای تربیتی محبت به خدا عبارت‌اند از: معنویت (معنادار شدن زندگی)، امنیت (ایمان به وجودِ پایگاهی محکم در نظام هستی)، تبعیت (پیروی)، اعانت (یاری دین الهی)، همّ ‌واحد (تمرکز انگیزه­ها و گرایش‌ها به سمت خدا)، صیرورت (هم­سو بودن همة موجودات در تحول به سمت خداگونه شدن)، شهود ملکوت (برداشته شدن حجاب بین بنده و خدا)، کفایت (بی­نیاز شدن انسان)، قرب (نزدیک شدن به صفات خدا)، معیّت (احساس باخدا بودن)، اجابت (جلب استجابت الهی)، منزلت (کسب مرتبت نزد خدا)، عبادت عاشقانه فارغ از ترس جهنم و طمع بهشت (ستایش خدا با انگیزة عشق) و ارتقای روابط انسانی (و اخلاق اجتماعی).

کلیدواژه‌ها