«امنیت اخلاقی» و نقش ناجا در ایجاد آن با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: در تمامی جوامع بشری، وجود و احساس امنیت، از نیازهای اساسی مردم است. ایجاد امنیت در ابعاد مختلف آن، از وظایف مهم هر دولتی است. «امنیت» ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین ابعاد آن «امنیت اخلاقی» است. جوامعی که ازنظر ایجاد امنیت در بُعد اخلاق، دچار ضعف و نقص باشند آسیب‌های فراوانی را در تمامی بخش‌ها متحمل می‌شوند؛ شدیدترین آسیب در این حوزه، آسیب دیدن کانون خانواده است. با توجه به تأکیدات قرآن کریم و سخنان پیامبر اسلام، امنیت اخلاقی ضرورتی برای ایجاد جامعة اسلامی است. نیروی انتظامی به‌عنوان نهاد برقرارکنندة نظم و امنیت در جامعه، در راستای ایجاد امنیت اخلاقی، نقش مهمی بر عهده دارد. در این مقاله به تبیین چیستی امنیت اخلاقی و نقش نیروی انتظامی در ایجاد آن، با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) پرداخته شده است.
روش تحقیق: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از متون و منابع اسلامی و بیانات مقام معظم رهبری انجام گرفته است.
یافته‌ها و نتیجهگیری: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که برقراری امنیت اخلاقی در جامعه می­تواند زمینة بسیاری از جرائم اجتماعی را نیز کاهش دهد. نیروی انتظامی از طریق تقویت اقتدار سازمانی و دولتی، مشارکت در فعالیت‌های مدنی و اجتماعی، تقویت قانون‌مندی در درون سازمان و بیرون از سازمان و جلب اعتماد اجتماعی و نیز «آگاه‌سازی و مصون‌سازی»، «محدودسازی و نظارت و کنترل»، «ممنوع‌سازی، مداخله و برخورد» می‌تواند در راستای تقویت امنیت اخلاقی جامعه گام بردارد. همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که نیروی انتظامی در مؤلفه‌های عفاف و حجاب، کنترل و نظارت بر فعالیت اصناف، نظارت بر ظهور جریان‌ها و فرقه‌ها، نظارت بر نشریات، کتب و سایر متون، نظارت بر اماکن و مؤسسات، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد امنیت اخلاقی داشته است.

کلیدواژه‌ها