معماری فرهنگی در ناجای آینده با تأکید بر چالش‌ها و فرصت‌های فرهنگی پیش رو

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: معماری فرهنگی، حرکت از وضع موجود فرهنگی به وضع مطلوب فرهنگی است. پژوهش حاضر به‌عنوان معماری فرهنگی ناجا و با هدف شناسایی چالش­ها و فرصت­های فرهنگی فراروی کارکنان آن در آینده انجام شده است.
روش تحقیق: پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق، شامل خبرگان و کارشناسان مسائل فرهنگی در ناجا بود که تعداد 90 نفر از آنان با روش نمونهگیری هدفمند، انتخاب و درنهایت 73 نفر به سؤال­های تحقیق به­طور صحیح پاسخ دادند. ابزار گردآوری اطلاعات فیش تحقیقاتی، و پرسش­نامة محقق‌ساخته است. برای تحلیل اطلاعات از آزمون­های «خی دو» و ضریب هماهنگی کندال استفاده شد.
یافتهها و نتیجهگیری: یافته‌ها نشان داد برخی از چالش­های فرهنگی پیش روی کارکنان شامل: کاهش انگیزة معنوی در کار، استفاده نکردن از اوقات فراغت، کاهش صلة رحم، غیبت کردن و کاهش صداقت در محیط کار است. فرصت­های فرارو شامل: وجود فرهنگ غنی اسلامی و ارزش‌ها، هویت ملی و اسلامی، فرهنگ و ارزش‌های سازمانی، فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی، بهره‌مندی از برنامه­های فرهنگی آموزشی و امکان بهره‌گیری صحیح از رسانه است. نتایج پژوهش حاضر برای سیاست‌گذاران و برنامه­ریزان فرهنگی ناجا قابل‌استفاده است و چهارچوب منسجمی برای تدوین راهبردهای فرهنگی در برنامه­ریزی­های آتی به‌منظور معماری فرهنگی ناجا فراهم می ­آورد.

کلیدواژه‌ها