آسیب‌شناسی مدیریت فرهنگی ساعس ناجا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

چکیده

 زمینه و هدف: مدیریت فرهنگی یکی از مهم‌ترین عناصر هر سازمان فرهنگی است. شناخت آسیب‌های مدیریت فرهنگی در سازمان‌های فرهنگی همچون سازمان عقیدتی- سیاسی ناجا، آن‌ را در رسیدن به اهداف و حل مسائل و مشکلات، بهتر یاری می‌کند. ازنظر مسئولان سازمان ساعس ناجا، مدیریت فرهنگی در این سازمان با مشکلاتی روبه‌رو است. هدف این مقاله آسیب‌شناسی مدیریت فرهنگی ساعس ناجا است.
 روش تحقیق: روش اجرای این تحقیق از نوع کیفی با استفاده از راهبرد تحلیل محتوای کیفی است. تعداد مشارکت‌کنندگان این تحقیق با استفاده از شیوة اشباع نظری، 20 نفر تعیین شد که این تعداد بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.
یافته‌ها و نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که از نگاه نخبگان سازمانی، میزان اثرگذاری مؤلفة سازمان‌دهی بر مدیریت فرهنگی بیش ‌از حدمتوسط، میزان اثرگذاری مؤلفة برنامه‌ریزی بر مدیریت فرهنگی کمتر از حدمتوسط، میزان اثرگذاری مؤلفة نظارت و کنترل بر مدیریت فرهنگی بیش ‌از حدمتوسط، میزان اثرگذاری مؤلفة هدایت و رهبری بر مدیریت فرهنگی بیش ‌از حد متوسط، میزان اثرگذاری مؤلفة مربوط به حوزة محصولات فرهنگی بر مدیریت فرهنگی بیش از حد متوسط، میزان اثرگذاری سایر آسیب‌ها بر مدیرت فرهنگی، بیش از حد متوسط است. مقایسة آسیب‌های حوزة مدیریت فرهنگی از نگاه نخبگان، نشان داد که مهم‌ترین آسیب در حوزه مدیریت فرهنگی، آسیب‌های حوزة محصولات فرهنگی است. پس ‌از این آسیب، آسیب‌های حوزة سازمان‌دهی، هدایت و رهبری، برنامه‌ریزی و در آخر آسیب‌های حوزة نظارت و کنترل به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر مدیریت فرهنگی ساعس ناجا دارند.

کلیدواژه‌ها