بررسی شیوه‌های مقابله با تهدیدهای نرم دشمن علیه کارکنان نیروی انتظامی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی شیوه­های مقابله با تهدیدات نرم دشمن علیه کارکنان ناجا انجام گرفته است. در سال‌های گذشته گستردگی و جدیت ناجا در اجرای مأموریت‌های سازمانی، دشمن را بر آن داشته است که با استفاده از ابزارها و طراحی روش­های متعدد، چهرة کارکنان خدوم نیروی انتظامی را در افکار عمومی خدشه­دار نماید. با عنایت به اینکه یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی هر نظامی، نیروی پلیس آن کشور است و اقتدار و ماندگاری آن، به این نیرو بستگی دارد، تهدیدات نرم دشمنان می­تواند به­عنوان مهم‌ترین و خطرناک‌ترین آفت برای این مجموعة مهم و حیاتی مطرح باشد. بر این اساس لازم است که مقابله با تهدیدات نرم از اولویت‌های کاری فرماندهان و مدیران ناجا باشد و در این راستا باید گسترة نفوذ تهدیدات، ابزار و شیوه­های مقابله با آن شناسایی شوند. در این تحقیق اقدامات رسانه­ای، سایبری (مواجهه با شایعه‌سازی)، تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تبلیغاتی موردبررسی قرار گرفته است.
روش: این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و جزو تحقیقات کمّی است که با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. جامعة آماری این تحقیق، کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بوده‌اند. جامعة نمونه نیز در دو مرحله انتخاب شده‌اند؛ در مرحلة نخست با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ها به تعداد 223 نفر برگزیده شدند و سپس با استفاده از شیوة نمونه‌گیری احتمالی سیستماتیک (سامانمند) نمونه‌ها انتخاب و اطلاعات از آنان اخذ شد. ابزار گردآوری داده‌ها «پرسش‌نامة محقق‌ساخته» بوده است که قبل از اجرای پرسش‌نامه، اعتبار آن از طریق سنجش اعتبار صوری و پایایی آن از طریق ارزیابی آلفای کرونباخ موردتأیید قرار گرفت.
یافتهها و نتیجهگیری: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تأثیر اقدامات تبلیغاتی ناجا در بحث خنثی­سازی تهدیدات نرم دشمن علیه کارکنان فاتب بیش از دیگر اقدامات بوده است؛ اقدامات رسانه­ای در مرتبة دوم و اقدامات سایبری در مواجهه با شایعه‌سازی در مرتبة سوم و درنهایت اقدامات تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی ناجا در مرتبه چهارم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها