نگاهی دوباره به چالش ها و تهدیدات فضای مجازی بر امنیت پایدار

نویسنده

چکیده

زمینه: در دنیای امروز با روند رو به گسترش استفاده از فناوریهای اطلاعات با مسائل و مشکلاتی جدید مواجه هستیم و استفاده از فناوری های نوین رسانه ای دارای مزایا و معایبی بی شمار است. یکی از راههای مقابله و پدافندی با تهدیدات نرم و آفندهای سایبری استفاده از فیلترینگ و کنترل دسترسی است.
روش تحقیق: با بررسی250 نمونه از جامعة آماری کاربران اینترنت و فضای سایبری در بین دانشجویان دانشگاه های تهران و سمنان با استفاده از ابزار پرسشنامه و به روش غیر آزمایشی و ترکیبی (کتابخانهای - میدانی) آفندها و تهدیدات امنیت اجتماعی در فضای سایبر مشخص شده و راههای مقابله و پدافند این مخاطرات و میزان کارایی کنترل دسترسی فیلترینگ بررسی شده است.
یافتهها و نتیجه گیری : در این پژوهش مشخص گردید 82.5% از نمونة آزمایشی از سایت های فیلتر شده بازدید و 77.5% از فیلترشکن استفاده میکنند، 67% در شبکه اجتماعی فیس بوک عضو هستند و 46.5%آنها در قرار ملاقات اینترنتی حاضر شده اند. 23.5% از پاسخگویان بیان نمودهاند که در فضای سایبری اغفال شده و یا فریب خورده اند. همچنین 54.5% از آنها از سایتهای پورنوگرافی، 59%تفریحی و سرگرمی، 27.5% دوستیابی، 45.5% چت و گفتوگو استفاده میکنند.با توجه به هزینههای بسیار زیاد فیلترینگ در کشور و شکسته شدن سد دسترسی آن توسط هشتاد درصد از کاربران، فرهنگسازی دربارة کاربری اینترنت و آفندها و مخاطرات سایبر می تواند نتیجه ای مطلوب تر از فیلترینگ داشته باشد. همچنین عدم آموزش و اطلاع رسانی به دانشجویان و کاربران اینترنت، آماری بسیار زیاد از کاربرد سایت های مستهجن، مخاطره انگیز، دوستیابی و فریب دهنده باعث اغفال، آسیب و تهدید امنیت اجتماعی در فضای سایبر و فضای واقعی جامعه میشود.

کلیدواژه‌ها