بررسی نگرش های دینی و قانونی دربارة پدیدة ضرب و شتم متهمان

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: جرم اذیت و آزار متهم، توسط مأموران، از جملة جرایم خاص کارکنان دولت است. ارتکاب این جرم، علاوه بر اینکه - برابر قوانین و مقررات کیفری و شهروندی- ممنوع است و سبب رواج قانون شکنی پلیس میشود، باعث بروز نارضایتی مردم از عملکرد پلیس (حافظان جان و مال و ناموس مردم) نیز می شود. ماجرای ضرب و شتم متهمان به دست پلیس از جملة موضوعات بسیار مهم در عرصة روابط اجتماعی و حقوقی است. قرنها پیش دین مبین اسلام بر پیشگیری از هتک حرمت مؤمن و حفظ حقوق انسانی تأکید کرده و حفظ کرامت انسان را جزو محکمات و امهات تعالیم خود قرار داده است.
روش تحقیق: روش پژوهش در این بررسی اسنادی و از نوع کتابخانهای است. پژوهش بیشتر رنگ توصیفی به خود گرفته است، ولی منطق موجود در آن منطق تحلیلی است. بدین معنا که طرح مسائل بر اساس سؤالات تحقیق منظم شده است و ترتیب و توالی منطقی دارد. جمعآوری مطالب بر اساس فیش برداری علمی است. مطالب در چهار محور مفهوم شناسی، نگاه اسلام و قانون به ضرب و جرح متهمان و بررسی دلایل وقوع آن، بیان شده است
یافته ها و نتیجه گیری : ضرب و شتم متهمان از جملة رفتارهای مغایر قانون است و مرتکب آن ناتوانی و فقدان تخصص خود را اثبات می کند. مقاله در چهار محور مفهوم شناسی، نگاه اسلام و قانون به مقولة ضرب و شتم متهمان و نیز بررسی دلایل وقوع آن تدوین شده است. پس از نتیجه گیری راه کارهایی در این زمینه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها