بررسی تحلیلی نسبت سنجی معنویت و بهداشت روانی؛ نمونه پژوهی جایگاه توکل و نقش آن در ایجاد و حفظ بهداشت روانی

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: واژة توکل از مفاهیم پرباری است که در نظام تربیتی اسلام به مثابه هدفِ عالی تربیتی و صفتِ خاص معنوی به چشم می خورد تا انسانهای حقیقت جو را به سوی کمال و تربیت صحیح و سلامت روان دعوت کند. بنابراین توکل به خداوند زمینه ها را برای سازندگی انسان در جهت هدایت و رشد و معنویت او فراهم میآورد و انسان را به قرب الهی، که سعادت دنیوی و اخروی او است، میرساند. اما از آنجا که ناراحتی های روانی معمولاً سدی در برابر این هدف است، می توان گفت، با بهره گیری از عناصر عالی تربیتی اسلام نظیر توکل، میتوان به ایجاد و حفظ بهزیستی معنوی و سلامت روانی اقدام کرد. از این رو، با توجه به اینکه نیاز به دین و معنویت در بهداشت و سلامت روان در جامعة رو به رشد امروز کاملاً محسوس است،
یافته ها و نتیجه گیری: اهمیت پژوهش و تحقیق در این زمینه امری واضح به نظر میرسد. در مقالة حاضر ابتدا به تعریف «معنویت» و «سلامت» از دیدگاه برخی از متفکران و سپس به بررسی برخی از کارکردهای تربیتی توکل و تأثیر آن در بهداشت معنوی و سلامت روان میپردازیم.

کلیدواژه‌ها