راهکارهای صیانت از کارکنان ناجا در مقابله با آسیب ها با استفاده از آموزه های دینی

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف : پلیس که متصدی تأمین امنیت و نظم عمومی در جامعه است همواره در تعامل با شهروندان و تقابل با بزهکاران و هنجارشکنان است. روشن است رفتار پلیس اگر مهمتر از مأموریتش نباشد کمتر نیست. زیرا رفتار و عمل نیروهای پلیس در کارآمدی آنان تأثیر مستقیم دارد؛ به گونهای که، اگر این نیروها در مأموریت و اجرای کار خود موفق باشند اما در رفتار و اخلاق خود توفیقی نداشته باشند، عملاً کارآمدی خود را از دست خواهند داد و نتیجة فعالیتشان زیر سؤال خواهد رفت.
روش تحقیق: روش تحقیق هم کتابخانه ای و هم نرم افزاری است. در این تحقیق هم از کتابهایی که فهرست آن در منابع ذکر شده است بهره گرفته شد و هم از نرم افزارهای موجود روایی و تفسیری و هم از اینترنت استفاده گردید.
یافته ها و نتیجه گیری : از همین رو نگارنده در این تحقیق تلاش کرده است رفتار پلیس را آسیبشناسی کند و مصادیق آسیب و راهکارهای پیشگیری آن را بررسی کند. یافته های تحقیق نشان داد سوء رفتار پلیس با مردم میتواند آسیبهای گوناگون از جمله آسیب های اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، سیاسی، اجتماعی، نظامی و اداری برای پلیس داشته باشد. همچنین بررسی آیات و روایات اسلامی در این زمینه نشان داد که، برای پیشگیری و مقابله با ضعف ها و مشکلات موجود در این حوزه، میتوان از راهکارهایی همچون نظارت و اشراف بر نیروها، توجیه وآموزش آنها، برخورد قانونی و انضباطی، افزایش مهارت و تکنیک، تقویت باورها و عزت نفس در کارکنان و امثال آن بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها