بررسی نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تحقق دولت اسلامی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج، وظیفة حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور را از طرق نظامی و غیرنظامی در مرزها و داخل و تحت شرایطی خارج از مرزها، بر عهده دارند. بر این اساس این نهادهای دفاعی کشور با سرمایة عظیم انسانی و تجهیزاتی خود، میتوانند در تشکیل و صیانت از حدود دولت مبتنی بر حکومت اسلامی ایران نقش بهسزایی داشته باشند. دلیل این مدعا را میتوان بهخوبی در بیانات مقام معظم رهبری در مورد تبیین ویژگیهای دولت اسلامی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده نمود. بهراستیکه یکی از موضوعات مهم هر کشور و ملت، مسئلة قدرت و اقتدار ملی است و مقتدر نمودن قوای نظامی بهمنظور تأمین اقتدار ملی، همواره موردتوجه ویژة مسئولان و فرماندهان بوده است. براین اساس این مقاله قصد دارد با رویکردی علمی- پژوهشی به بررسی نقش نیروهای مسلح در تحقق دولت اسلامی با در نظرگرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا بپردازد و در ضمن مطالعة ابعاد و ویژگیهای دولت اسلامی، تأثیرات نیروهای مسلح بر قدرت و اقتدار ملی و شاخصهای مرتبط با آن را ارزیابی کند تا بهواسطة آن بتوان بر میزان تأثیرگذاری ساختار دفاعی کشور در تحقق دولت اسلامی در کشور افزوده گردد.
روش تحقیق: جهت دستیابی به هدف تحقیق، در گام اول، ادبیات تحقیق بررسی شد و بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری و مطالعات تعدادی از اندیشهورزان، «الگوی مفهومی» طراحی گردید و سپس بهوسیلة صاحبنظران و خبرگان مورد اصلاح قرار گرفت. در گام بعد، ابزار جمعآوری اطلاعات (پرسشنامه) طراحی شد و پس از اعتبارسنجی و روایی سنجی (آزمون کرونباخ) به 450 نفر از جامعة آماری، ارسال و دادهها جمعآوری شد و بهوسیلة آزمون «خی دو» و با استفاده از نرمافزار تحلیل داده، مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها و نتیجهگیری: با توجه به تأیید فرضیات، مشخص شد که نیروهای مسلح در تحقق دولت اسلامی از هر دو لحاظ ایدئولوژی و عملیاتی تأثیرگذار بوده است و از میان مؤلفههای مورد ارزیابی، عوامل «برقراری امنیت و آرامش»، «توقف غرب باوری و غربزدگی» و «استقلال و ثبات» بیشترین تأثیر را داشتهاند؛ از سوی دیگر «کار»، «حرکت و اقدام» و «مقابله با فساد» کمترین تأثیر را داشتهاند. درنهایت با توجه به نتایج حاصله بهمنظور تأثیر بیشتر نیروهای مسلح بر تحقق دولت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها