آسیب شناسی وضعیت آموزش کارکنان وظیفة سازمان عقیدتی- سیاسی ناجا بر اساس مدل سه شاخگی

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: آموزش نیروهای انسانی، فرایندی تأثیرگذار بر روند بهبود و کارآمدی کارکنان هر سازمان است. بدون شک شناخت نقاط قوت و ضعف این فرایند میتواند برنامهریزان آموزشی سازمان را در استانداردسازی آن کمک کند. پژوهش حاضر تلاشی در راستای شناسایی آسیبهای احتمالی فرایند آموزش سربازان سازمان عقیدتی- سیاسی ناجا (ساع.س) است.
روش تحقیق: در این پژوهش ضمن ارائة شاخصهای استاندارد آموزش و بیان روشهای کارآمدی آن، با بهرهگیری از مدل سهشاخگی (متون و محتوا، اساتید، ساختار و امکانات) به ارزیابی و اعتبارسنجی فرضیههای دهگانة پژوهش اقدام شده است. برای این منظور از سه طریق گردآوری اطلاعات: پرسشنامه، مصاحبه و تطبیق متون آموزشی موجود، و با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی سعی شده است تا پاسخی مناسب برای پرسش اصلی تحقیق ارائه شود، اینکه: آیا فرایند آموزش ساعس میتواند سربازان را به اهداف و راهبردهای آموزشی آن سازمان برساند؟
یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که آسیب های آموزشی در سه محور یادشده (متون و محتوا، اساتید، ساختار و امکانات) وجود دارد که پیشنهادهای لازم برای رفع آن آسیب ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها