طراحی الگوی خانوادة صالح و شایسته و نقش آن در تربیت دینی فرزندان

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: بررسی آیات مختلف در قرآن کریم حاکی از آن است که در دین مبین اسلام «خانواده» نخستین و مهم‌ترین نهاد تربیتی است که در شاکلة تربیتی انسان تأثیری ماندگار می‌گذارد؛ بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی‌های خانوادة صالح و شایسته و نقش آن در تربیت دینی فرزندان صورت گرفته است.
روش تحقیق: روش به‌کار‌رفته در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی است. حوزة پژوهش شامل قرآن کریم و نظرات 11 نفر از مدرسان دانشگاه در حوزة آموزش خانواده است که از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و به شیوة گلوله‌برفی انجام یافته است. برای بررسی اعتبار داده‌ها از نظر متخصصان بهره‌ گرفته شد و الگوی استخراج‌شده در اختیار آنان قرار گرفت و ضمن مشورت‌های لازم، اقدام‌های اصلاحی صورت گرفت.
یافته‌ها و نتایج: بر اساس مبانی قرآنی و نظرات خبرگان، هشت مؤلفة اصلی «خانوادة شایسته و صالح» که در تربیت دینی فرزندان مؤثر هستند به شرح زیر شناسایی شد: دین‌داری، علم و دانش، معرفت و بصیرت، تعهد و مسئولیت‌پذیری، عدالت محوری و حق‌طلبی، اعتدال و میانه‌روی، تعظیم شعائر اخلاقی و الهی، و نیز بهداشت جسمانی و روانی.

کلیدواژه‌ها