نگاهی به مطالبات مقام معظم رهبری از ناجا با دیدگاهی آسیب شناسانه

نویسنده

چکیده

جمهوری اسلامی ایران حکومتی مردمی و مبتنی بر اصول و قواعد دین مبین اسلام است. بنابراین تمام ارکان، نهادها و سازمان های حکومتی و حتی غیر حکومتی آن باید بر پایۀاصول دینی شکل گرفته ضوابط حاکم بر آنها نیز باید اسلامی باشد. نیروی انتظامی یکپارچه سازمانی است که براساس قانون ناجا (مصوب 27/4/1369 ).عملاًَدر 12 فروردین 1370 و همزمان با سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی تشکیل شد. بنابراین می توان نیروی انتظامی را سازمانی نوین و پاگرفته در دوران رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدّ ظلّه العالی) دانست. با توجه به اینکه تمام سازمان ها و تشکیلات حکومتی مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرند، باید توقعات و مطالبات ایشان را برآورده کنند. نگارنده در این مقاله به دنبال آن است تا با بررسی متن سخنرانی های مقام معظم رهبری از سال 1368 تا 1388، سرفصل مطالبات ایشان از پلیس را استخراج کندو نیم نگاهی نیز به دیدگاه های آسیب شناسانه معظم له در این زمینه داشته باشد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق این است که« مطالبات مقام معظم رهبری از نیروی انتظامی چیست و ایشان چه آسیب هایی را مخدوش کنندة چهرة پلیس می دانند؟ »روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و ابزار گرد آوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل یافته ها ،نوعی تحلیل محتواست. رویکرد کلی مقاله نیز تربیتی است تا پس از تجزیه و تحلیل بتوان برای برآورده کردن توقعات ایشان از نیروی انتظامی، برنامه ریزی آموزشی و تربیتی کرد.

کلیدواژه‌ها