اصول و روش های تربیت دینی

نویسنده

چکیده

فعالیت های تربیتی از جمله فعالیت های اساسی و بنیادینی است که در حیات فردی و جمعی انسان تاثیری انکار ناپذیر دارد. این فعالیت ها و انتخاب و کارآمدسازی هر روش تربیتی، مبتنی بر اصول خاصی است که باید از ابتدا مشخص و بدان توجه شود در این نوشتار، پس از بررسی برخی از تعاریف و مباحث صاحب نظران، اصول تربیتی به مثابه ریشه ها و بنیان هایی تعریف شده است که در جریان تربیت بسان دستورالعمل کلی بر تمام مراحل و روش های آن حاکم است و در صورت تخطی از آنها، تربیت به هدف نهایی خود نمی رسد. پس از تعریف اصل تربیت و ارائه دیگر مباحث مرتبط با آن معلوم شده که این اصول دارای دو حالت وضعی و کشفی هستند؛ چرا که مبتنی بر بهره گیری از قرآن و سنت است . در پایان، اهّم راهکارهای تربیتی برای کارآمدسازی رفتار آدمی معرفی شده اند.
کلید واژه ها:

کلیدواژه‌ها