راهکارهای صیانت و پیشگیری کارکنان ناجا در مقابل تهدیدات و آسیب ها

نویسندگان

چکیده

در مبارزه با جرایم و ارتکاب آنها در سطح جامعه و به تبع آن ایجاد امنیت در محیط اجتماعی زندگی انسان ها، دو اقدام اصلی متصور است: پیشگیری از وقوع جرم و مجازات بزهکاران . راه پیشگیری از جرایم، کاستن یا از بین بردن شرایط، عوامل و انگیزه های قابل کنترل و مهار می باشد.
کارکنان نیروی انتظامی – که عهده دار وظیفه خطیر پیشگیری و مبارزه با جرایم هستند. همواره در معرض تهدیدات و آسیبها قرار دارند، لذا جهت مقابله با این تهدیدات و آسیبها می بایست از سوی مبادی مختلف اقدامات صیانتی صورت گیرد. در این نوشتار« گزارش عملکرد ارشاد و راهنمایی کارکنان ناجا در سال 86» اعلامی از سوی معاونت محترم نظارت و ارزیابی ساعس ناجا تجزیه و تحلیل شده و با توجه به اقدامات انجام شده و آثار آن، پیشنهادهایی جهت صیانت و پیشگیری از تخلفات کارکنان ارائه شده است .

کلیدواژه‌ها