صیانت از کارکنان ناجا مبتنی بر آموزه های دینی

نویسنده

چکیده

وجود آسیب ها و تهدیدها در بین کارکنان باعث انحراف ، رشد بزهکاری و ایجاد اختلال در سازمان ها ازجمله نیروی انتظامی ودر نتیجه کاهش بهره وری و کارایی می شود. هدف این تحقیق بررسی و شناسایی انواع آسیب ها و تهدیدها و شیوه های صیانت مبتنی بر آموزه های دینی از کارکنان در برابر این آسیب هاست.این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی های اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها ی حاصل از این تحقیق نشان می دهد که توسل و اتکا ی کارکنان به آموزه های دینی و قرآنی، مانع پیشرفت آسیب ها و تهدیدها شده وخود نقش مهمی در پیشگیری از ارتکاب تخلف و بزهکاری دارد.بر مبنای نتایج این پژوهش سه عامل فردی، اجتماعی وسازمانی از قبیل: ایمان، عمل صالح، خودشناسی، اخلاص ، صبر، ارشاد و راهنمایی، عدالت اجتماعی، اجرای قوانین الهی، خانوادۀ سالم، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی دینی و نظم و انضباط، نقش بسزایی در صیانت و پیشگیری از آسیب ها و تهدیدها دارند.

کلیدواژه‌ها