روش های زمینه ساز تربیتی در سیره معصومین(ع)

نویسنده

چکیده

مقاله پیش رو بر آن است تا برخی فنون و مؤلّفه های زمینه ساز تربیتی را از سیره معصومان استخراج کند و آن را در اختیار مخاطبان قرار دهد. این تحقیق یکی از مهمترین زوایای زندگی دینی ائمه معصومین )علیهم السلام( یعنی سیره آنها را پیجویی کند و با استخراج و سپس تحلیل آن در جهت کاربرد آن برای امروز گام بردارد. شکی نیست که معصومین )علیهم السلام(لحظات عمر خویش را در تربیت دینی صرف کردند، اما این پژوهش بر آن است تا مشخص کند که سیره عملی آنها در زمینه سازی تربیت چه نقشی داشته است. این تحقیق به طور جزئی تر تلاش می کند تا مؤلفه های استخراج شده را در قالب الگوی عملی که برای مربّیان مفید باشد ارائه کند. این مقاله در دو قالب کلی مؤلفه های زمینه ساز تربیتی و برخی نکات برای مربّیان به گفتگو می پردازد.

کلیدواژه‌ها