شیوه های برقراری ارتباط با مخاطبان در تربیت دینی کارکنان ناجا

نویسندگان

چکیده

امروزه ارتباطات انسانی و شیو ههای برقراری ارتباط از جایگاه ویژ های در تمام حوز ه حیات انسانی دارد. در حوزه تربیت دینی و آموزش مفاهیم وحیانی نحوه برقراری ارتباطات جهت انتقال پیام به مخاطبان، نقش بسیار حائز اهمیتی دارد.ب نابراین، شناخت شیوه غالبا رتباطی، میزانا ثربخشی تعاملاتب ی نفردی و گروهی راا فزایش م یدهد. هدف تحقیق حاضر شناسایی شیو ههایب رقراریا رتباطب ا مخاطبان در تربیت دینی کارکنانن اجاا ست. تحقیق حاضرا زن وع کاربردی و بهل حاظ روش توصیفی تبیینیا ز نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان کلانتر یهای غرب تهران تشکیل م یدهند. روش نمون هگیری، طبق های است که تعداد 280 نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفنتد.ا بزار گردآوریا ین پژوهش پرسشنامها ستاندارد مهار تهایا رتباطی و پرسشنامه محقق ساخته تربیت دینی است. نتایج این تحقیق نشان م یدهد که شیو ههای برقراری ارتباط با مخاطبان بر تربیت دینی با 62 درصد اثرگذاری با 99 درصد ضریب اطمینان در سطح 01 / 0 مورد تایید واقع گردید. همچنین شیوه احساسی با 48 درصد و شیوه شنیداری با 23 درصد و شیوه کلامی با 48 درصد و شیوه غیرکلامی با 58 درصد در سطح کمترا ز 01 / 0 درصد مورد تایید واقع گردید. ضمن آنکه درب ررسی مدل رگرسیونیا ز رگرسیون گا مب هگاما ستفاده گردید که درن هایت شیو ههای غی رکلامی،ا حساسی و شنیداری توانستند با 63 درصد، واریان سها را تببین کرده و بر تربیت دینی کارکنان ناجا اثرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها