اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن از منظر امام علی)ع(

نویسندگان

چکیده

بهره گیری از زندگی و رسیدن به موفقیت از جمله اهداف اساسی انسان ها است. یکی از مهم ترین گام ها در این راستا تسلط بر زمان و مدیریت صحیح آن م یباشد. مبحثی که ضرورت مواجهه با آن، دانشمندان را به ارائه اصول و روش های استفاده مؤثر از زمان و شناسایی آسیب های تهدید کننده آن واداشته است. در این میان پیشوایان دین شاخص ههایی را با توجه به نگاه چند بعدی به انسان و هدف والای وی از زندگی ارائه کرد هاند. در این دیدگاه افراد به تعیین و اولویت بندی اهداف، تصمی مگیری و برنامه ریزی عملیاتی شایسته توصیه شده و نیز از سستی، شتابزدگی و هر گونه اقدامی که انجام به موقع و شایسته امور را تهدید می کند، باز داشته شده اند. این مقاله به بررسی دیدگاه های امام علی)ع( در مورد روش های مدیریت صحیح زمان و عوامل آسی برسان به آن می پردازد.

کلیدواژه‌ها