بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تربیت دینی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

نویسندگان

چکیده

بیان تربیت دینی به عنوان مهم‌ترین رکن نظام تربیتی و آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین از اهمیت
ویژه ای برخوردار است. تحقق تربیت دینی بدون توجه به کل عناصر و عوامل مؤثر در نظام تربیتی مدون و علمی امری دست نایافتنی است. هدف از این تحقیق، بررسی عناصر اجتماعی مؤثر بر تربیت دینی و تعیین سهم آنها در نظام تربیت دینی دانشگاه علوم انتظامی امین است.
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی است که به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه و مصاحبه با نخبگان حوزه دین و تعلیم و تربیت انجام شده است. جامعه آماری عبارت است از: دانشجویان، اساتید، نخبگان حوزه دین و تربیت دینی و دست‌اندرکاران اجرایی تربیت در دانشگاه علوم انتظامی که برای انتخاب جامعه نمونه دانشجویان، با توجه به روش حداکثری کوکران و دکتر ارقامی (1389) تعداد 200 نفر به صورت تصادفی از بین دانشجویان سال اول، دوم، سوم و چهارم انتخاب ‌گردیدند.
متغیرهای اجتماعی مورد بررسی در تحقیق حاضر عبارت بودند از: خانواده، ارتباطات و تعاملات اجتماعی، دوستان، رسانه‌ها و نهادهای علمی، فرهنگی و مذهبی و شغل والدین. با توجه به اینکه تمام متغیرهای پیش بین، رابطه معنی‌داری با متغیر ملاک داشتند در آزمون رگرسیونی شرکت داده شدند.
نتایج، حاکی از آن است که همبستگی این متغیرها با متغیر ملاک 68 درصد بوده است و ضریب تبیین آن‌ها هم 46 درصد محاسبه شده است. تحلیل واریانس نیز نشان می دهد که آزمون F در سطح بیش از95 درصد معنادار است (001p‹ ) نتایج حاصل از ضرایب بتای (β) هر یک از متغیرهای مورد بررسی نشان می‌دهد که متغیرهای، خانواده، دوستان، ارتباطات بر برنامه تربیت دینی تأثیر داشتند وتاثیر متغیرهای دیگر معنی دار نبود

کلیدواژه‌ها